listopad - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (listopad)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszelistopad

fot.pixabay.com

Przed nami ostatnie zestawienia w tym roku.Zgodnie z regułą, na tapetę bierzemy wyniki funduszy pieniężnych i dłużnych.Opisując sytuację można stwierdzić jasno, iż omawiana grupa w miesiącu listopadzie nie zawodziła inwestorów, notując zwyżki jest to budujące wobec poprzednich miesięcy, ponieważ we wcześniejszych okresach zarówno fundusze pienieżne jak i dłużne, nie rozpieszczały wynikami.

Wpływ na taki obrót sprawy, mogły mieć przede wszystkim sytuacje na krajowymi i światowym podwórku.M.in wciąż niski poziom stóp procentowych ,co winduje poziom rynku obligacji krajowych,przypływ kapitału do funduszy bezpiecznych ,co pokazuje że Polacy cenią sobie bezpieczeństwo inwestycyjne, a także niskie oprocentowanie lokat terminowych które również jest czynnikiem motywacyjnym do lokowania oszczędności, w inne instrumenty jak fundusze pieniężne i dłużne.

Przejdzmy zatem do wyników za miesiąc listopad.Zaczniemy od funduszy pieniężnych.Doszło tutaj do niewielkich roszad.Z podium pożegnał się BPS Płynnościowy, jednak nie powinna to być niespodzianka ponieważ już nie po raz pierwszy fundusz ten notuje tego typu zachowania.Po znakomitych wynikach, znika z podium w miesiącu następnym.Jego miejsce zajmuje UniAktywny Pieniężny, ze stopą zwrotu na poziomie 4,50%.Miejsce drugie dla funduszu UniKorona Pieniężny, który również zanotował wzrost względem pażdziernika (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,20%).Na pozycji trzeciej mamy wielki powrót funduszu NN Lokacyjny Plus, który po raz ostatni gościł w naszym zestawieniu w miesiącu lutym.Tutaj również mamy do czynienia z wynikami lepszymi niż poprzednio (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,10%).

Teraz przyjrzymy się funduszom dłużnym, i tutaj od kilku miesięcy mamy stabilną sytuację, gdyż całe podium okupują fundusze z grupy Allianz.W listopadzie doszło do ponownej rotacji między omawianą grupą.Na pozycji pierwszej ulokował się Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ,którego obecna stopa zwrotu wynosi 9,70%.Pozycja druga dla Allianz PIMCO Global High Yield Bond, obecna stopa zwrotu na poziomie 7,22%.Na ostatnim miejscu podium uplasował się Allianz PIMCO Income, obecna stopa zwrotu na poziomie 6,22%.

Fundusze pieniężne

 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 4,50%.
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 4,20%.
 • NN Lokacyjny Plus obecna stopa zwrotu na poziomie 4,10%.Fundusze dłużne

 • Allianz PIMCO Emerging Markets Bond obecna stopa zwrotu na poziomie 9,70%.
 • Allianz PIMCO Global High Yield Bond obecna stopa zwrotu na poziomie 7,22%.
 • Allianz PIMCO Income obecna stopa zwrotu na poziomie 6,22%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 wynosi 4,50%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 wynosi 4,20%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.NN Lokacyjny Plus

Fundusz inwestuje w krótko- i średnioterminowe dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz emitentów mających siedzibę na terytorium Polski. Od 66% do 100% aktywów lokowane jest w walucie polskiej. Pozostała część aktywów może być lokowana w listy zastawne, depozyty, jednostki i tytułu uczestnictwa.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 wynosi 4,10%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Allianz PIMCO Emerging Local Bond

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Local Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,55%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 wynosi 9,70%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.Allianz Pimco Global High Yield

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Global High Yield Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w wysokodochodowe obligacje emitentów z całego świata.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 wynosi 7,22%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

3.Allianz Pimco Income

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Income. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 wynosi 6,22%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (listopad)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanielistopad

fot.pixabay.com

Po dokonaniu oceny funduszy akcyjnych na tapetę bierzemy fundusze zrównoważone, które w miesiącu listopadzie notowały spadki, co jest niewielką niespodzianką gdyż bardzo czesto efektywność i trend funduszy zrównoważonych, jest zbliżony do funduszy akcyjnych.Jednak wyniki zanotowane przez omawianą grupę nie powinny rzutować na końcowy rozrachunek, i finalną ocenę roczną którą podamy w styczniu.

Przejdzmy zatem do ocen.Na pozycji pierwszej niezmiennie fundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu, którego przewaga stopniała w stosunku do konkurencji.Fundusz ten zanotował stopę zwrotu na poziomie 24,80%, co jest znacznym spadkiem w stosunku do miesiąca pażdziernika.Przypomnę iż w pażdzierniku stopa zwrotu Novo wynosiła 27,1%.

Na pozycji drugiej uplasował się po miesięcznym rozbracie PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E, który zajął miejsce Investora Zrównoważonego.Stopa zwrotu w skali roku na poziomie 23,52% ,co również oznacza wynik gorszy względem poprzedniego notowania funduszu w naszych zestawieniach.Pozycja trzecia bez zmian dla PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E ,którego wyniki również zanotowały regres względem pażdziernika (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 23,48%.

Fundusze zrównoważone kończą więc miesiąc na czerwono, jednak warto zauważyć iż przez większą część roku ich stopa zwrotu oscylowała w granicach 20% lub nieznacznie ją przekraczała, co bardzo dobrze świadczy o omawianej trójce.Przed nami ostatni miesiąc i zacięta walka o miano najlepszego sposród funduszy zrównoważonych.Różnica między 1 a 3 funduszem wynosi zaledwie 1,32%.


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Novo Zrównoważonego Wzrostu

Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 2%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 to 24,80%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1%
 • Opłata za zarządzanie 1,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 to 23,52%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1%
 • Opłata za zarządzanie 1,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 to 23,48%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj


Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (listopad)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowanialistopad

fot.pixabay.com

Przed nami jeszcze gorące wyniki funduszy akcyjnych za miesiąc listopad, a już w styczniu wielkie podsumowanie w którym, oprócz wskazania najlepszej trójki roku 2017, zobrazujemy roczne wyniki triumfatora by prześledzić jego ścieżkę ku zwycięstwu.Zanim jednak powitamy nowy rok, skupmy się na wynikach za listopad.Ale najpierw krótka analiza rynku akcyjnego w listopadzie.Otóż po półrocznych spadkach indeks WIG 80 ruszył ku wzrostom, co powinno cieszyc posiadaczy maluchów.

WIG 20 zanotował lekką zadyszkę i spadek z 2536 punktów bazowych na 2408 pkt ,co wskazuje na kontynuację trendu bocznego który został zapoczątkowany we wrześniu.Jednak z perspektywy całego roku od 1 grudnia 2016 do 1 grudnia 2017, indeks największych spółek zanotował wzrost z 1783 pkt do 2415 pkt co jest bardzo dobrym wynikiem, ale i tak w porównaniu ze szczytem hossy z 2007 roku gdy WIG 20 notował wzrost do 3890 pkt wynik nie oszałamia, jednak pokazuje jak duży potencjał wzrostowy drzemie w polskiej giełdzie.

Przejdzmy zatem do oceny wielkiej trójki.Pozycja pierwsza niezmiennie dla Novo Akcji, który odnotował znaczny wzrost wzgledem pażdziernika (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 55,12%).Na miejscu drugim również bez zmian Skarbiec Spółek Wzrostowych, który jednak pogorszył swoje wyniki względem miesiąca poprzedniego (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 39,03%).Na pozycji trzeciej mamy wielki powrót funduszu ING BSK Indeks WIG 20, który odnotował wzrost na tle konkurencji (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 38,08%).Warto jednak zaznaczyć, że gdy po raz ostatni fundusz z grupy ING gościł w naszym zestawieniu prezentował lepszą stopę zwrotu.Przypomnę że było to w miesiącu wrześniu.Fundusze z grupy Novo (BDM SA) oraz ING znajdą państwo w zakładce Fundusze.

Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.1.Novo Akcji

Fundusz inwestuje do 100% środków w akcje i inne instrumenty o  zbliżonym poziomie ryzyka. W zależności od koniunktury na rynku i oceny  ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków fundusz może lokować w papiery dłużne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 to 55,12%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 to 39,03%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.ING BSK Indeks WIG 20

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu Structura Index Equity Poland. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Celem inwestycyjnym funduszu źródłowego jest replikowanie zmian indeksu WIG 20. Dokonuje tego poprzez bezpośrednie inwestycje w papiery wartościowe emitentów wchodzących w skład indeksu WIG 20, jak również może jednocześnie stosować syntetyczną replikację zmian indeksu, poprzez wykorzystanie kontraktów terminowych.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 1,6%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 to 38,08%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj


Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (listopad)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszeclistopad

fot.pixabay.com

Rok 2016 dobiega końca pora więc na ostatnie w tym roku porównanie wyników funduszy inwestycyjnych.Podobnie jak to miało miejsce w miesiącach poprzednich ostatnią grupą funduszy poddawanych analizie będą fundusze alternatywne.Miejsce pierwsze pozostaje bez zmian.Najlepszy fundusz w ostatnim okresie czyli PKO Akcji Rynku Złota z miesiąca na miesiąc pogarsza swoje wyniki.W miesiącu pażdzierniku jego stopa zwrotu wynosiła 53,77%.Obecnie fundusz ten daje swoim klientom stopę zwrotu na poziomie 44,80%.

Miejsce drugie dla Pioneer Surowców i Energii, i tutaj mamy bardzo pozytywną niespodzianke.Znaczny wzrost jaki zanotował ten fundusz może być dobrym prognostykiem dla dalszych wzrostów.We wrześniu fundusz ten po raz pierwszy ulokował się w czołowej trójce ze stopą zwrotu na poziomie zaledwie 4,09%.Obecnie może pochwalić się bardzo dobrą zyskownością i stopą zwrotu na poziomie 15,38%.

I przechodzimy do funduszu numer trzy.Podobnie jak w miesiącu pażdzierniku miejsce to okupuje BPH Globalny Żywności i Surowców który również zanotował znaczny wzrost.W miesiącu listopadzie omawiany fundusz dał swoim klientom zarobić całkiem sporo.Jego stopa zwrotu wzrosła z 8,58% do 14,55%.

1.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 20.12.2016 to 44,80%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.Pioneer Surowców i Energii

Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Commodity Alpha, do 50% w Pioneer S.F. - EUR Commodities, do 50% w Pioneer Funds Austria - Gold Stock oraz do 50% w Pioneer Funds Austria - Energy Stock. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds, Pioneer S.F. oraz Pioneer Funds Austria. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 2,20%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 20.12.2016 to 15,33%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.BPH Globalny Żywności i Surowców

Min. 50% aktywów inwestuje w akcje spółek związane z sektorem żywności i surowców, oraz instrumenty (w tym fundusze oraz pochodne) związane z cenami surowców. Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne i waluty. Inwestuje na rynkach krajów OECD. Udział akcji spółek związanych z rynkiem surowców oraz instrumentów bezpośrednio związanych z cenami surowców nie został określony.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 20.12.2016 to 14,55%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (listopad)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszelistopad

fot.pixabay.com

Pora na przedstawienie wyników funduszy pienieżnych i dłużnych w naszym comiesięcznym cyklu porównań.Zaszły w nim niewielkie zmiany względem miesiąca poprzedniego.A mianowicie wśród funduszy pienieżnych pojawił się nowy fundusz UniAktywny Pieniężny który zajął miejsce drugie w swojej grupie i osiagnał stopę zwrotu na poziomie 2,66%.Miejsce pierwsze niezmiennie okupuje fundusz Investor Płynna Lokata ze stopą zwrotu wyższą niż w poprzednim miesiącu 2,8%.Miejsce trzecie dla funduszu NN Lokacyjny Plus który również poprawił się nieznacznie z 2,14 w pażdzierniku do 2,51%.

Fundusze Dłużne.Lider pozostaje bez zmian a mianowicie PKO Papierów Dłużnych USD którego wyniki i konsekwencja jest godna podziwu.Ponownie poprawił swoje wyniki względem poprzedniego miesiąca i zanotował wzrost zyskowności z 7,29% na 8,59%.Miejsce drugie to wielki powrót funduszu MetLife Obligacji Światowych który osiągnał stopę zwrotu na poziomie 6,48% jednak względem miesiąca września gdy po raz ostatni gościł w naszym zestawieniu zanotował znaczny spadek.Przypomnię tylko że we wrześniu omawiany fundusz notował znacznie lepsze wyniki a jego stopa zwrotu oscylowała w okolicach 11%.I pora przejść do miejsca trzeciego.Tutaj mamy absolutnego debiutanta czyli fundusz Skarbiec Lokacyjny który zanotował dobry wynik a jego stopa zwrotu to 5,96% .

Fundusze pieniężne

 • Investor Płynna Lokata obecna stopa zwrotu na poziomie 2,80% (poprzednio 2,40%).
 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 2,66%.
 • NN Lokacyjny Plus obecna stopa zwrotu na poziomie 2,51% (poprzednio 2,14%).Fundusze dłużne

 • PKO Papierów Dłużnych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 8,59% (poprzednio 7,29%).
 • MetLife Obligacji Światowych obecna stopa zwrotu na poziomie 6,48%.
 • Skarbiec Lokacyjny obecna stopa zwrotu na poziomie 5,96%.Dla osób które po raz pierwszy odwiedzają naszą stronę podaję poniżej kryteria oceny funduszy.

 • Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.

 • Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.

 • Niskie opłaty manipulacyjne czyli opłaty za zarządzanie.To kwoty które pobiera towarzystwo funduszy inwestycyjnych za prowadzenie operacji finansowych na naszych funduszach.Im większe opłaty tym nasz zysk jest mniejszy.

 • Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamietać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.Ponieważ liczne zawirowania na rynkach kapitałowych mogą w znaczący sposób wpływać na notowania naszych funduszy dlatego inwestujmy długoterminowo co da nam szansę na odrobienie wcześniejszych strat ponoszonych w wyniku nagłych zdarzeń na rynkach światowych.Długoterminowe inwestowanie=mniejsze ryzyko


FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.Investor Płynna Lokata

Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego Funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,40%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 19.12.2016 wynosi 2,80%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 19.12.2016 wynosi 2,66%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

3.NN Lokacyjny Plus

Fundusz inwestuje w krótko- i średnioterminowe dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz emitentów mających siedzibę na terytorium Polski. Od 66% do 100% aktywów lokowane jest w walucie polskiej. Pozostała część aktywów może być lokowana w listy zastawne, depozyty, jednostki i tytułu uczestnictwa.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 19.12.2016 wynosi 2,51%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,8%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 19.12.2016 wynosi 8,59%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.MetLife Obligacji Światowych

Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 250 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 19.12.2016 wynosi 6,48%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.Skarbiec Lokacyjny

Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 19.12.2016 wynosi 5,96%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj
Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (listopad)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanielistopad

fot.pixabay.com

Kolejna porcja notowań przed nami.Tym razem analizie poddamy funduszy zrównoważone.Ich rezultaty w poprzednim miesiącu były znakomite a wszystko dzięki znakomitym nastrojom nie tylko na giełdach amerykańskich ale i europejskich w tym polskiej.W Stanach giełda biła swoje maksima co przyniosło pozytywny oddzwięk również na rodzimym rynku.

Wprawdzie doszło w zestawieniach do sporych przetasowań ale jeden fundusz niezmiennie od 3 miesięcy lokuje się w czołowej trójce.Mowa tutaj o funduszu Investor Zrównoważony który wprawdzie nie objął palmy pierwszeństwa w naszym rankingu ale zanotował znakomity progres wyników.Obecna stopa zwrotu wynosi aż 15,29% (w pażdzierniku zaledwie 5,55%).Nowym liderem został fundusz z grupy PZU a mianowicie PZU Zrównoważony który również zyskał i to znacznie więcej niż poprzednik.Obecna stopa zwrotu to 15,61%.Na miejscu trzecim uplasował się fundusz PKO Strategicznej Alokacji  który był już obecmy w naszych zestawieniach kilka miesięcy temu.Obecna stopa zwrotu to 14,26%.1.PZU Zrównoważony

Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dłużne  papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość  inwestycji w akcje spółek waha się w zakresie od 30% do 70% aktywów.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3%
Roczna stopa zwrotu na dzień 15.12.2016 to 15,61%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj

2.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 15.12.2016 to 15,29%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj

3.PKO Strategicznej Alokacji

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
Opłata za nabycie max 4,49%
Opłata za zarządzanie 4%
Roczna stopa zwrotu na dzień 15.12.2016 to 14,26%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (listopad)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowanialistopad

fot.pixabay.com

Mamy Grudzień na dworze mrozi, jednak my nie będziemy zamrażać naszego kapitału, i z powodzeniem będziemy go dalej pomnażać.Przed nami kolejna porcja zestawień funduszy akcyjnych, które w poprzednim miesiącu wykazały się znakomitymi wynikami finansowymi.Na finalne podsumowania, i wybór najlepszego i najskuteczniejszego funduszu w skali roku musimy jeszcze poczekać.W styczniu dokonamy podsumowania i przedstawimy najlepszych z najlepszych w skali roku.

Tymczasem przejdzmy do wyników ocenianych instrumentów.Miejsce pierwsze pozostaje bez zmian.Okupuje je fundusz PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny ze stopą zwrotu na poziomie 76,20% (w poprzednim miesiącu 62,83).Drugie miejsce dla debiutanta funduszu Investor Rosja który przez długi okres pozostawał w cieniu konkurentów, notując mizerne wyniki jednak ostatnie pozytywne informacje napływające z Rosji, a także poprawa notowań rubla wpłynęły w sposób znaczący na poprawę notowań tegoż funduszu.Osiągnał on stopę zwrotu na poziomie 49,28%.

Na miejsce trzecie spada fundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, który podobnie jak poprzednicy zanotował lepsze wyniki w skali miesiąc do miesiąca.Obecnie może pochwalić się stopą zwrotu na poziomie 40,45% (w poprzednim miesiącu 25,31%).Poniżej przedstawiam wykresy obrazujące notowania prezentowanych funduszy w skali 3 miesięcy.
1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min. 60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 13.12.2016 to 76,20%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.Investor Rosja

Polityka lokacyjna tego funduszu jest następująca.Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Russia. Do 100% aktywów fundusz może również lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe rosyjskich emitentów. Fundusz DWS Russia inwestuje w akcje (min. 70%) i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z rynku rosyjskiego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 13.12.2016 to 49,28%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

3.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz lokuje głównie w akcje spółek wypłacających dywidendy z siedzibą w jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim w Polsce), a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek. Udziałowe papiery wartościowe stanowić mogą od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 13.12.2016 to 40,45%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (listopad)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: funduszeemeryturalistopad

fot.pixabay.com

Grudzień, do świąt pozostał jeden dzień, ale my nie zwalniamy tempa.Poniżej zestawienie funduszy pieniężnych i dłużnych za zeszły miesiąc.W styczniu dokonamy podsumowania, i wyboru najlepszego funduszu spełniającego wszystkie nasze kryteria, który oferował najwyższą stopę zwrotu z inwestycji.


FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy

Według statutu, do 100% aktywów subfunduszu mogą stanowić lokaty w państwach należących do OECD, jednak decyzją Towarzystwa inwestycje skoncentrowane będą na rynku polskim. Min. 70% aktywów Subfunduszu będzie inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz wierzytelności wobec osób fizycznych. Pozostałe środki mogą być inwestowane w waluty, instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa funduszy i depozyty.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 3,46%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

2.Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy subfundusz Pieniężny

Polityka lokacyjna opiera się na inwestycjach w instrumenty dłużne oraz jednostki uczestnictwa pieniznych i gotówkowych 60% do 100% aktywów.Pozostałą część lokat funduszu stanowią depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,7%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 3,24%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

3.Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Eques Pieniężny

Budowa portfela opiera się o instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe stanowią one 50% portfela.Resztę stanowią najczęściej depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe.Minimum 66% aktywów stanowią papiery polskich emitentów.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,9%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 2,75%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus

Co najmniej 70% aktywów fundusz lokuje w tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w dłużne papiery wartościowe rynków Ameryki Północnej oraz w tytuły innych funduszy dłużnych denominowane w USD. Do 30% środków może być lokowane w inne instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Fundusz nie inwestuje w udziałowe papiery wartosciowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 7,84%
 • ryzyko inwestycyjne (5)
 • można nabyć tutaj

2.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych

Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 5,38%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Fundusz lokuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 3,06%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

No i mamy dominatorów z Superfund.Fundusze pieniężne z tej grupy trzymają się znakomicie, i raczej nie oddadzą palmy pierwszeństwa konkurencji, ale z finalnymi wyrokami musimy poczekać do stycznia.Natomiast spoglądając na notowania funduszy papierów dłużnych, można zauważyć znaczny spadek zyskowności w porównaniu z poprzednim miesiącem.Wpływ na taki obrót spraw mogły mieć zawirowania w gospodarce światowej.Ale pomimo mniejszych zysków liderzy pozostali na swoich miejscach.Do podsumowania został jeszcze jeden miesiąc.Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (listopad)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjelistopad

fot.pixabay.com

No i nadszedł grudzień miesiąc w którym musimy rozliczyć nasze fundusze z osiąganych w listopadzie wyników inwestycyjnych.Z finalną półroczną oceną bo w takim zakresie były prowadzone analizy będziemy musieli poczekać do końca roku gdyż niezbędnym elementem będzie zestawienie za okres grudniowy.Tymczasem zapraszam do zapoznania się z rankingiem funduszy akcyjnych za miesiąc listopad.

1.PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Conajmniej 60% aktywów subfunduszu inwestowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym z czego 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologi. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 12,25%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich

Aktywa subfunduszu są lokowane w jednostki uczestnictwa następujących subfunduszy: do 50% w Franklin US Opportunities Fund, do 50% w Franklin US Equity Fund, do 50% w BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund oraz do 50% w BlackRock US Basic Value Fund. Do 20% aktywów subfunduszu jest lokowane w środki płynne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 11,79%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj 

3.Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

Strategia inwestycyjna funduszu jest następująca.Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value, do 50% w Pioneer Funds European Potential oraz do 50% w Pioneer Top European Players. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 11,00%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

4.PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny

Polityka lokacyjna funduszu jest nastepująca.Minimum 60% aktywów subfunduszu jest inwestowane w instrumenty o charakterze udziałowym, w tym min. 30% w spółki, których głównym przedmiotem działalności jest oferowanie dóbr i usług, adresowanych do klientów zamożnych bez względu na sektor gospodarki do którego przynależą. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 10,25%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj 

Porównując poprzedni miesiąc i obecny mamy prawie identyczną sytuację.Fundusze które od kilku miesięcy przodują w naszym zestawieniu zmieniają się pozycjami na podium.Warte zauważenia jest ciągłe liderowanie funduszu Inowacji z grupy PKO TFI i powrót na podium funduszu Akcji Amerykańskich z grupy Metlife.Zawirowania na świecie powodują wydzwięk w potencjalnych zyskach naszych funduszy i ich gorszą efektywność.Miejmy nadzieje że sytuacja na globalnych rynkach akcyjnych ulegnie poprawie w przyszłym roku co również odbije się na większej skuteczności funduszy tu opisywanych.Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (listopad)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeinwestycjelistopad

fot.pixabay.com

No i mamy grudzień czas podsumowań i rozliczeń.Dlatego jak obiecałem dokonamy wyboru najlepszego funduszu zrównoważonego w skali półrocza, ponieważ przez taki okres przeprowdzaliśmy analizy.Jednak z wydaniem finalnego werdyku musimy jeszcze poczekać.Do końcowego zestawienia potrzebne nam będą wyniki za grudzień, dlatego spodziewajcie się rankingu po świętach.Tymczasem pora na zestawienie funduszy za miesiąc listopad.Dla przypomnienia podam zasady oceny funduszy.

Ocenie poddawane są następujące elementy(próg wejścia,koszty manipulacyjne oraz najważniejsze stopa zwrotu).Na podstawie tych czynników, dokonujemy selekcji i podajemy najlepszą 4 w zestawieniu miesięcznym.Przedstawiamy również poziom ryzyka inwestycyjnego, by poinformować naszych odbiorców o możliwym zagrożeniu utraty kapitału lokacyjnego, cyfra  1 oznacza małe ryzyko a 7 oznacza ryzyko duże.Ale najwyższa pora przejść do analizy.

1.Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Fundusz ten inwestuje do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych które mają siedzibę, lub prowadzą działalność operacyjną albo uzyskują większość swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Do 65% lokacji mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym. Do 20% aktywów lokowana może być w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 13,10%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj 

2.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki

Kapitał funduszu inwestowany jest m.in w tytuły uczestnictwa pięciu funduszy z oferty PineBridge Funds oraz Franklin Templeton Investment Funds. Zgodnie z prospektami informacyjnymi aktywa czterech z nich lokowane są w instrumenty dłużne i, w zależności od funduszu, ich tytuły mogą stanowić do 30% lub do 50% aktywów Amplico Zrównoważony Azjatycki. A piąty z funduszy inwestuje głównie w instrumenty udziałowe rynku azjatyckiego i jego tytuły mogą stanowić do 40% aktywów.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 9,70%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

3.Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego

Strategia inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu znacznej ilości kapitału w fundusze zagraniczne które stanowią do 60% aktywów.Są to inwestycje w fundusze akcyjne inwestujące na rynkach europejskich. Fundusz może inwestować do 100% kapitału w fundusze zagraniczne Pioneer o charakterze dłużnym, głównie w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Strategic Income i Pioneer Funds Euro Strategic Bond. Pozostałą część aktywów funduszu mogą stanowić depozyty bankowe, dłużne papiery skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 2,5%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 5,44%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

4.Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony

Budowa portfela inwestycyjnego tego funduszu wygląda następująco akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3,5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 3,57%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego