kwiecień - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszeckwiecień

fot.pixabay.com

Pora na sprawdzenie wyników notowanych przez fundusze alternatywne.Ich wyniki można określić jednym słowem masakra.Wszystkie oceniane fundusze poniosły znaczne straty względem poprzednich miesięcy.Dotychczasowy lider który jeszcze trzy miesiące temu dawał swoim klientom zarobić ponad 60% obecnie oferuje stopę zwrotu na poziomie zaledwie 16,5%.Z trójką żegna się PKO Akcji Rynku Złota a na jego miejsce wskakuje BPH Globalny Żywnosci i Surowców (stopa zwrotu na poziomie 5,44%).Allianz Surowców i Energii również zawiódł wynikami.Stopę zwrotu na poziomie zaledwie 3,36% pozostawiamy bez komentarza.Na taki bieg wydarzeń wpływ miały następujące czynniki:taniejące złoto,wychodzenie Rosji z recesji i bardzo dobra sytuacja gospodarcza na świecie i w Polsce.

Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 16,50%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.BPH Globalny Żywności i Surowców

Fundusz ten lokuje minimum 50% aktywów w akcje spółek związane z sektorem żywności i surowców, oraz instrumenty (w tym fundusze oraz pochodne) związane z cenami surowców. Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne i waluty. Inwestuje na rynkach krajów OECD. Udział akcji spółek związanych z rynkiem surowców oraz instrumentów bezpośrednio związanych z cenami surowców nie został określony.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 3,75%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 5,44%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Allianz Surowców i Energii

Polityka inwestycyjna funduszu jest następująca.Od 60% do 100% aktywów lokowane jest w jednostki i tytuły  uczestnictwa funduszy, które inwestują w papiery wartościowe spółek  prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobywania,  przetwarzania lub pozyskiwania surowców (w tym: ropy naftowej, gazu i  szeroko rozumianej energii) lub naśladują indeksy oparte o akcje takich  spółek. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w  udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 200 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 3,36%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajFundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszekwiecień

fot.pixabay.com

Kolejne zestawienia przed nami.Tym razem pod lupę bierzemy wyniki funduszy dłużnych i pieniężnych.Zarówno wśród pierwszy, jak i drugich nie dochodziło do spektakularnych zmian.Wartym odnotowania faktem jest powrót do notowań funduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych, a także bardzo dobre wyniki funduszu Uni Aktywny Pienieżny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,59%).

Zajął on miejsce poprzedniego lidera, czyli KBC Pienieżnego który obecnie okupuje miejsce trzecie (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 2,83%).Wśród funduszy dłużnych niezmiennie na miejscu pierwszym pozostaje Allianz Obligacji Globalnych, który jednak obniżył loty (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,22%).

Na miejsce drugie awansuje Skarbiec Lokacyjny (stopa zwrotu w skali roku 5,07%).Na trzecim plasuje się omawiany wcześniej Aviva.Spoglądając na wyniki zarówno funduszy pienieznych jak i dłużnych, widać pewną analogię w wynikach.Może to świadczyć o odejściu inwestorów od tej grupy lokacyjnej, i skierowanie kapitału w kierunku funduszy absolutnej stopy zwrotu, które obecnie są bardzo popularne.Jednak my będziemy trzymać rękę na pulsie i dalej monitorować tę grupę funduszy.

Fundusze pieniężne

 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,59%.
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 2,92%.
 • KBC Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 2,83%.Fundusze dłużne

 • Alianz Obligacji Globalnych obecna stopa zwrotu na poziomie 5,22%.
 • Skarbiec Lokacyjny obecna stopa zwrotu na poziomie 5,07%.
 • Aviva Investors Dł Papierów Korporacyjnych obecna stopa zwrotu na poziomie 4,21%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 3,59%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 2,92%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.KBC Portfel Pieniężny

Subfundusz koncentruje się głównie na inwestycjach w instrumenty finansowe polskich emitentów. Od 80% do 100% jego aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Dodatkowo, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat funduszu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100000 zł kolejna wpłata 5000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 2,83%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Allianz Obligacji Globalnych

Od 60% do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne dłużnych funduszy zagranicznych. Do 40% może być inwestowane bezpośrednio w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 5,22%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

2.Skarbiec Lokacyjny

Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 5,63%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj


3.Aviva Investors Dł Papierów Korporacyjnych

Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w nieskarbowe  dłużne papiery wartościowe oraz nieskarbowe instrumenty rynku  pieniężnego. Przez nieskarbowe papiery wartościowe rozumie się  instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego  odpowiedniki w innych państwach należących do OECD). Min. 66% aktywów  stanowią lokaty emitentów polskich.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 4,21%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniekwiecień

fot.pixabay.com

Kolejna grupa funduszy brana pod lupę.Tym razem skupimy się na funduszach zrównoważonych, wśród których doszło do kilku znaczących zmian.Najważniejszą z nich jest rotacja na pozycjach 2 oraz 3.Z pierwszej trójki wypadają fundusze PZU Zrównoważony oraz Caspar Globalny, który był w naszych notowaniach zaledwie przez miesiąc.Niespodzianką są wyrażnie gorsze wyniki funduszu PZU który bardzo często gościł w naszych rankingach ,jednak znając historię możemy spodziewać się jego rychłego powrotu do wielkiej trójki.

Na przedzie niezmiennie od kilku miesięcy Investor Zrównoważony który zachwyca regularnością.Wprawdzie jego wyniki nie były znacząco lepsze względem miesiąca marca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 23,23%) ,jednak pozycja lidera i ciągłe wzrosty pozwalają z optymizmem patrzeć na dalsze losy tego funduszu.Oceniając całą grupę widać ewidentną analogię względem funduszy akcyjnych które podobnie jak zrównoważone są na etapie lekkiego wzrostu bądz korekty.

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 23,23%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


2.Novo Zrównoważonego Wzrostu

Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 2%
Opłata za zarządzanie 4%
Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 21,51%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 1,40%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 19,21%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutajFundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniakwiecień

fot.pixabay.com

Wiosna płata figle podobnie jest z funduszami które co rusz zaskakują podobnie jak giełda.Index WIG powoli zbliża się do szczytu z roku 2007.Jednak pozostałe indeksy są daleko w tyle stąd perspektywa wzrostów jest jak najbardziej możliwa.Wiele spółek jest obecnie niedoszacowanych a tylko niewielka grupa osiągająca swoje maksima przez co winduje notowania całego indeksu WIG.

Wróćmy jednak do funduszy.Cała grupa zanotowała lekkie spadki jednak nie powinny one stanowić podstaw do niepokoju.Z wielką trójką żegna się PZU Akcji Spółek Dywidendowych jednak jak pokazuje historia pewnie w niedługim czasie fundusz z grupy PZU powróci na szczyty naszych notowań.Miejsce pierwsze bez zmian okupowane przez Metlife Akcji Średnich Spółek (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 38,54%).

Na miejscu drugim ulokował się fundusz Caspar Akcji Europejskich co jest pewną niespodzianką jednak spoglądając na osoby zarządzające grupą Caspar (towarzystwo które odeszło z  funduszy WBK) można z optymizmem patrzeć na dalsze losy tegoż funduszu.W woli ścisłości zaznaczę że roczna stopa zwrotu tegoż funduszu na dzień 30.04.2017 wynosiła 36,77%.I pozostał nam trzeci do brydża czyli Investor Nowych Technologii który powtórzył wynik z miesiąca marca utrzymując się na pozycji trzeciej.Jego wynik również uległ niewielkiemu pogorszeniu względem marca (obecna stopa zwrotu to 34,51%).

Dla uzupełnienia podaje comiesięczne graficzne zestawienie wyników osiąganych przez fundusze w ostatnich 3 miesiącach.


1.Metlife Akcji Średnich Spółek

Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 38,54%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Caspar Akcji Europejskich

Fundusz inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, Turcji, Szwajcarii i Państwach Członkowskich oraz w papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez skarby państwa wymienionych krajów. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią instrumenty akcyjne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3,5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 36,77%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Nowych Technologii

Fundusz lokuje od 70 do 100% aktywów w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 34,51%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Zestawienie najlepszych lokat dostępnych na rynku ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w oszczędności ·
Tags: lokatyzestawieniekwiecień

fot.pixabay.com

Podobnie jak to miało miejsce w miesiącu poprzednim lokaty bankowe nie zachwyciły.Można powiedzieć że w tej kwestii mamy swoisty marazm, gdyż nie widać perspektyw na wzrosty oprocentowania tego typu instrumentów finansowych.Banki nie kwapią się z podnoszeniem oprocentowania zarówno na kontach oszczędnościowych jak i lokatach.Najlepsze fundusze dające 4% w 3 miesięcznym okresie inwestycyjnym dają zwrot z inwestycji na poziomie ok 2,25% w skali roku co równa się progowi inflacyjnemu, więc zysk jest praktycznie żaden.W miesiącu czerwcu przyjrzymy się rynkowi obligacji i pewnie to one zajmą miejsce lokat w sekcji oszczędności.Tymczasem w kwestii wyników mamy powtórkę z miesiąca poprzedniego.

Dla osób które po raz pierwszy obcują z naszą stroną podam kryteria na które w szczególności zwracamy uwagę.Po pierwsze sprawdzamy czy lokata wymaga posiadania dodatkowych instrumentów bankowych typu konto w banku u którego zakładamy lokatę,czy mamy do czynienia ze stałym oprocentowaniem czy oprocentowaniem zmiennym,czy produkt który nabywamy jest tylko lokatą czy instrumentem strukturalnym (lokata+ fundusz),Ile wynosi wkład minimalny,jaka jest rzeczywista stopa zwrotu z inwestycji.A zatem do dzieła.


1.Idea Bank - Lokata HAPPY

Lokata oferowana przez Idea Bank nie wymaga założenia konta w tymże banku co jest niewątpliwe dużym plusem.Jest skierowana do nowych klientów banku.Jej założenie może odbywać sie zarówno za pośrednictwem internetu jak również w placówce.Oprocentowanie jest stałe i wynosi 4% w skali roku.Okres trwania lokaty wynosi 3 miesiące.Minimalną kwota z jaką musimy się liczyć przy tej inwestycji wynosi 1000 zł.Maksymalna kwota inwestycji to 10000 zł.

Ważne informacje

Wkład minimalny: 1000 PLN
Wkład maksymalny: 10000 PLN
Okres trwania lokaty: 3 miesiące
Oprocentowanie w skali roku: 4%
Typ oprocentowania: stałe
Konieczność posiadania innych produktów banku: Nie
Można nabyć tutaj

2.MBank e-konto z lokatą

Produkt oferowany przez MBank jest skierowany do nowych klientów banku.By założyć stosowną lokatę konieczne jest otwarcie rachunku bankowego w MBanku.Czas trwania lokaty to 3 miesiące a oprocentowanie wynosi 3,5% w skali roku.Minimalna kwota lokacyjna wynosi 500 zł a maksymalna 10000 zł.Dużym plusem jest brak opłaty za wcześniejsze zerwanie lokaty.

Ważne informacje

Wkład minimalny: 500 zł
Wkład maksymalny: 10000 zł
Okres trwania lokaty: 3 miesiące
Oprocentowanie w skali roku: 3,5%
Typ oprocentowania: stałe
Konieczność posiadania innych produktów banku: Tak
Można nabyć tutaj

3.PlusBank - Lokata na Start

Jest to produkt skierowany do klientów posiadających konto w PlusBanku a dokładnie Konto Plus.Lokata oferuje oprocentowanie na poziomie 4 procent w skali roku.Okres trwania lokaty to 3 miesiace a kwoty które możemy przeznaczyć na inwestycje powinny mieścić się w przedziale od 1 tyś do 10 tyś złotych.Lokatę można założyć w oddziale i przez system bankowości internetowej.Istnieje możliwosć założenia tylko jednej lokaty tego typu przez klienta.Dużym atutem tej lokaty jest możliwość jej zerwania bez utraty odsetek po każdym pełnym okresie odsetkowym.

Ważne informacje

Wkład minimalny 1000 zł
Wkład maksymalny 10000 zł
Okres trwania lokaty 3 miesiące
Oprocentowanie w skali roku 4%
Typ oprocentowania: stałe
Konieczność posiadania innych produktów banku: Tak
Można nabyć tutaj

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszekwiecień

fot.pixabay.com

Kolejna porcja zestawień przed nami.Badany okres można określić jako bardzo udanym zarówno dla funduszy pieniężnych jak i dłużnych.Szczególnie te drugie imponowały znakomitymi wynikami osiągniętymi na przestrzeni poprzedniego miesiąca.Jeśli chodzi natomiast o pozycje wybranych funduszy to mamy status quo.Zarówno jedne jak i drugie nadal okupują podium nie dopuszczając konkurencji.Doszło jedynie do małego przetasowania wśród funduszy pieniężnych.Fundusz Amundi Płynnościowy wskoczył na miejsce drugie a na miejscu trzecim plasuje się fundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania.Ale przejdzmy do konkretów czyli do wyników poszczególnych instrumentów finansowych.

Fundusze pieniężne

  • Fundusz ALTUS Pieniężny obecnie stopa zwrotu na poziomie 1,9% (poprzednio 1,68%).
  • Amundi Płynnościowy obecnie stopa zwrotu na poziomie 1,87% (poprzednio 1,53%).
  • Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania obecnie stopa zwrotu na poziomie 1,8% (poprzednio 1,63%).    Fundusze dłużne

     • MetLife Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Światowych obecnie stopa zwrotu na poziomie 9,07% (poprzednio 6,80%).
     • Arka BZ WBK Obligacji Europejskich obecnie stopa zwrotu na poziomie 7,16% (poprzednio 5,24%).
     • Pioneer Obligacji Europejskich Plus obecnie stopa zwrotu na poziomie 6,47% (poprzednio 4%).


     Dla osób które po raz pierwszy odwiedzają naszą stronę podaję poniżej kryteria oceny funduszy.

     • Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.

     • Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.

     • Niskie opłaty manipulacyjne czyli opłaty za zarządzanie.To kwoty które pobiera towarzystwo funduszy inwestycyjnych za prowadzenie operacji finansowych na naszych funduszach.Im większe opłaty tym nasz zysk jest mniejszy.

     • Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamietać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.Ponieważ liczne zawirowania na rynkach kapitałowych mogą w znaczący sposób wpływać na notowania naszych funduszy dlatego inwestujmy długoterminowo co da nam szansę na odrobienie wcześniejszych strat ponoszonych w wyniku nagłych zdarzeń na rynkach światowych.Długoterminowe inwestowanie=mniejsze ryzyko


     FUNDUSZE PIENIĘŻNE

     1.ALTUS Pieniężny

     Fundusz lokuje swój kapitał głównie w instrumenty rynku pieniężnego, oraz dłużne papiery wartościowe o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni lub nie rzadziej niż raz na rok. Do 50% wartości aktywów mogą stanowić obligacje przedsiębiorstw, certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje.

     Ważne informacje

     • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
     • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
     • roczna stopa zwrotu na dzień 16.05.2016 wynosi 1,9%
     • ryzyko inwestycyjne (1)
     • można nabyć tutaj

     2.Amundi Płynnościowy

     Fundusz ten inwestuje od 66% do 100% aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Od 20% do 100% lokat stanowią papiery emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Co najmniej 66% lokat stanowią papiery wartościowe polskich emitentów.

     Ważne informacje

     • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
     • opłata za zarządzanie wynosi 0,6%
     • roczna stopa zwrotu na dzień 16.05.2016 wynosi 1,87%
     • ryzyko inwestycyjne (1)
     • można nabyć tutaj

     3.Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania

     Obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa stanowią co najmniej 50% aktywów funduszu. Fundusz może inwestować od 0% do 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

     Ważne informacje

     • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
     • opłata za zarządzanie wynosi 2%
     • roczna stopa zwrotu na dzień 16.05.2016 wynosi 1,8%
     • ryzyko inwestycyjne (1)
     • można nabyć tutaj
     FUNDUSZE DŁUŻNE

     1.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych

     Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

     Ważne informacje

     • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 250 zł
     • opłata za zarządzanie wynosi 1%
     • roczna stopa zwrotu na dzień 16.05.2016 wynosi 9,07%
     • ryzyko inwestycyjne (4)
     • można nabyć tutaj

     2.Arka BZ WBK Obligacji Europejskich

     Aktywa Funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe, głównie o średnim i długim terminie do wykupu, przy zachowaniu zasady minimalizacji ryzyka niewypłacalności emitenta i ryzyka ograniczonej płynności oraz przy akceptacji ryzyka stóp procentowych. Fundusz lokuje nie mniej niż 75% aktywów w papiery wartościowe denominowane w EURO. Do 100% aktywów Funduszu może być lokowane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

     Ważne informacje

     • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 500 zł
     • opłata za zarządzanie wynosi 2,20%
     • roczna stopa zwrotu na dzień 16.05.2016 wynosi 7,16%
     • ryzyko inwestycyjne (4)
     • można nabyć tutaj

     3.Pioneer Obligacji Europejskich Plus

     Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zezwala na lokowanie nie mniej ni& 2/3 aktywów w dłużne papiery wartościowe denominowane w euro lub emitowane przez rządy krajów europejskich lub przedsiębiorstwa, których siedziba znajduje sie w Europie. Do 33% wartości aktywów może być lokowane bezpośrednio w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.

     Ważne informacje

     • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 500 zł
     • opłata za zarządzanie wynosi 2%
     • roczna stopa zwrotu na dzień 16.05.2016 wynosi 6,47%
     • ryzyko inwestycyjne (4)
     • można nabyć tutaj

     Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (kwiecień)

     Opublikowany przez w inwestycje ·
     Tags: funduszezrownoważoneporównaniekwiecień

     fot.pixabay.com

     Miesiąc kwiecień przyniósł kolejne niespodziewane rozstrzygnięcia.Mowa o stopach zwrotu poszczególnych funduszy zrównoważonych.Jeśli chodzi o nasze zestawienie to mamy wynik identyczny z miesiącem poprzednim.Wszystkie fundusze pozostały na swoich miejscach.Ba poprawiły swoje wyniki, a lider czyli DB Fund Globalny Zrównoważony skoczył w wynikach z 2,83 w poprzednim miesiącu, do 4,77% co jest o tyle dziwne że sytuacja geopolityczna nadal jest niestabilna.Na wzrost notowań wpływ mogła mieć decyzja Rady Polityki Pieniężnej, o pozostawieniu na niezmienionym poziomie stóp procentowych w naszym kraju.

     Ten przykład dobitnie pokazuje że rynki kapitałowe nie zawsze są przewidywalne, jednak będziemy pilnie obserwować dalszy rozwój sytuacji, względem tego funduszu.Dla uzupełnienia podam iż pozostałe fundusze czyli ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny poprawił się z 1,9% na 3,3%, a fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 E również odnotował wzrost z 1,7%, na 2,8%.Ciekawe jak długo utrzymają skuteczność ponieważ ostatnie ruchy funduszy zrównoważonych przypominają sinusoidę.


     1.DB Fund Globalny Zrównoważony

     Środki funduszu inwestowane są w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy. Do 60% aktywów może być lokowane bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Aktywa funduszu mogą być denominowane w złotych, euro i dolarach amerykańskich.

     Ważne informacje

     • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
     • Opłata za nabycie max 0%
     • Opłata za zarządzanie 2%
     • Roczna stopa zwrotu na dzień 13.05.2016 to 4,77%
     • Ryzyko inwestycyjne (4)
     • Można nabyć tutaj


     2.ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

     Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska. Nie więcej niż 30% aktywów stanowią obligacje innych państw, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, a także akcje i obligacje zamienne na akcje.

     Ważne informacje

     • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
     • Opłata za nabycie max 2%
     • Opłata za zarządzanie 2%
     • Roczna stopa zwrotu na dzień 13.05.2016 to 3,3%
     • Ryzyko inwestycyjne (3)
     • Można nabyć tutaj


     3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 E

     Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Do 60% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe. Całość zgromadzonych środków może być lokowana w jednostki funduszy dłużnych.

     Ważne informacje

     • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
     • Opłata za nabycie max 5%
     • Opłata za zarządzanie 1,5%
     • Roczna stopa zwrotu na dzień 13.05.2016 to 2,8%
     • Ryzyko inwestycyjne (2)
     • Można nabyć tutaj
     Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (kwiecień)

     Opublikowany przez w inwestycje ·
     Tags: funduszeakcjinotowaniakwiecień

     fot.pixabay.com

     Wiosna na dobre zagościła przyroda rozkwita, więc pora by i nasze oszczędności zaczęły kwitnąć i wzrastać.To tak tytułem wstępu, ale mówiąc całkowicie poważnie co marka to marka.Mowa tutaj o funduszach które cyklicznie pojawiają się na czele naszego zestawienia.Mowa o funduszach PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny, oraz PZU Akcji Spółek Dywidendowych.Widać gołym okiem że polityka inwestycyjna przytoczonych funduszy jak i zarządzanie nimi jest znakomite.Nie przez przypadek fundusze te są bardzo częstymi gości na podium w naszym rankingu.

     PKO poprawił swoje wyniki względem miesiąca poprzedzającego z 8,77% na 13,22%, natomiast PZU pogorszył wprawdzie swoje wyniki, ale i tak są one wciąż dobre z 14,23% w marcu do 11,22%.Piszemy o stałych bywalcach naszego zestawienia jednak niesłusznie pomijamy lidera czyli ALTUS Short ALTUS FIO Parasolowy.Fundusz ten osiągnał stopę zwrotu w skali roku na poziomie 22,82%.Co jest wynikiem nadwyraz imponującym, jednak warto również wspomnieć iż ALTUS Short, nie pojawiał się wcześniej w naszym zestawieniu co może wnioskować brakiem regularności.Jestem ciekawy czy czołowa pozycja jest pisana temu funduszowi, czy będzie to tylko miesięczny epizod.Czas pokaże.


     1.ALTUS Short ALTUS FIO Parasolowy

     Fundusz opiera swoje wzrosty na zmianach indeksu WIG20 short. W tym celu zajmuje pozycję równoważną od 50% do 100% wartości aktywów w pozycji krótkiej w kontraktach na indeks WIG20. Pozostałe aktywa lokowane są w instrumenty udziałowe (do 20%), instrumenty dłużne (do 90%) oraz depozyty (do 25%).

     Ważne informacje

     • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
     • Opłata za nabycie max 4%
     • Opłata za zarządzanie 4%
     • Roczna stopa zwrotu na dzień 10.05.2016 to 22,82%
     • Ryzyko inwestycyjne (6)
     • Można nabyć tutaj

     2.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

     Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min. 60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

     Ważne informacje

     • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
     • Opłata za nabycie max 4,49%
     • Opłata za zarządzanie 4%
     • Roczna stopa zwrotu na dzień 10.05.2016 to 13,22%
     • Ryzyko inwestycyjne (6)
     • Można nabyć tutaj

     3.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

     Fundusz inwestuje w akcje spólek posiadających siedzibę i wypłacających dywidendy na terenie Europy Środkowo- Wschodniej (przede wszystkim w Polsce) a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek. Udziałowe papiery wartościowe stanowić mogą od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

     Ważne informacje

     • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
     • Opłata za nabycie max 4%
     • Opłata za zarządzanie 3%
     • Roczna stopa zwrotu na dzień 10.05.2016 to 11,22%
     • Ryzyko inwestycyjne (5)
     • Można nabyć tutaj     Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (kwiecień)

     Opublikowany przez w emerytura ·
     Tags: funduszerankingkwiecień

     fot.pixabay.com

     Począwszy od tego miesiąca będę publikować ofertę godnych polecenia funduszy oferujących bezpieczny wzrost kapitału przy lepszym od lokaty oprocentowaniu.W niniejszym zestawieniu będę prezentować po trzy najlepsze fundusze dłużne oraz pieniężne gdyż ich skuteczność jest wysoka a stopa zwrotu bywa niekiedy wyższa aniżeli w przypadku funduszy akcyjnych będą to fundusze których próg wejścia jest stosunkowo niski by każdy mógł ulokowac nawet niewielką ilośc kapitału.Zestawienie i ranking funduszy będzie opierał się o stopę zwrotu na poziomie rocznym.A więc do dzieła

     FUNDUSZE PIENIĘŻNE

     1.UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny

     Jest to fundusz który swój potencjał opiera na inwestycjach w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów.

     Ważne informacje


     2.KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny

     Fundusz inwestuje aktywa głównie w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane lub w pełni gwarantowane przez Skarb Państwa (bony i obligacje skarbowe), jak również w dłużne papiery wartościowe, których emitentem są inne podmioty. Jego celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów osiągany poprzez tego typu lokaty w krótkim terminie.

     Ważne informacje

     • pierwsza wpłata to 500 zł 
     • opłata za zarządzanie wynosi 1,5 %
     • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 3,97%
     • można nabyć na www.kbctfi.pl

     3.BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny

     Fundusz inwestuje w krótkoterminowe instrumenty dłużne głównie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Papiery dłużne stanowią co najmniej 70% lokat. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe oraz jednostki funduszy dłużnych i gotówkowych. Co najmniej 50% aktywów funduszu inwestowane jest w papiery dłużne, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni.

     Ważne informacje

     • pierwsza wpłata to 100 zł
     • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
     • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 3,26%
     • można nabyć na www.bpstfi.pl

     FUNDUSZE DŁUŻNE

     1.KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych

     Od 70 do 100% aktywów subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, przy czym główną kategorią lokat będą instrumenty finansowe o terminie zapadalności powyżej jednego roku.

     Ważne informacje

     • pierwsza wpłata to 500 zł
     • opłata za zarządzanie wynosi 1,8%
     • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 9,77%
     • można nabyć na www.kbctfi.pl 

     2.UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa

     Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej oraz w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

     Ważne informacje


     3.PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

     Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.

     Ważne informacje

     • pierwsza wpłata to 100 zł
     • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
     • opłata za nabycie wynosi 0,5%
     • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 7,43%
     • można nabyć na  www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu
     Copyright 2018. All rights reserved.
     Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego