06/2017 - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Uwaga na firmę pseudopożyczkową wyłudzającą pieniądze.

Opublikowany przez w ostrzeżenia ·
Tags: PożyczkiChwilówkiUOKiK

fot.pixabay.com

Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta poinformował o działalności pewnego przedsiębiorcy który prowadzi działalność pod szyldem firmy pożyczkowej.Cały proceder wygląda następująco.Klient rejestruje się na stronie i wysyła sms którego wartość oscyluje w granicach 30 zł.W zamian nie otrzymuje ani pożyczki ani żadnej odpowiedzi.Podejrzane adresu obejmują 40 firm a ich lista zamieszczona jest na stronie UOKiK.Link do strony znajduje się poniżej.
Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (maj)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecmaj

fot.pixabay.com

Kończymy miesiąc podsumowując wyniki funduszy alternatywnych.Podobnie jak w kwietniu mamy marazm.Trend spadkowy jest kontynuowany już od 4 miesięcy a wpływ na taki stan rzeczy ma sytuacja makroekonomiczna oraz znakomite dane płynące z rynku.

Trwająca hossa na giełdzie coraz lepsza kondycja polskiej gospodarki a także dobre dane ze świata powodują spadki notowań kursu kruszcu.Widać to zarówno w wynikach srebra jak i złota.Obecna sytuacja może być dobrym momentem do rozpoczęcia inwestycji z racji niskich cen.Jednak taki tym lokowania kapitału należy rozważać w perspektywie inwestycji długoterminowej.

Przejdzmy jednak do wyników wielkiej trójki.Mamy tutaj sytuację identyczną jak w miesiącu kwietniu.Zarówno jesli chodzi o pozycje w zestawieniu jak i wyniki.Wszystkie trzy fundusze poniosły stratę.PKO Surowców Globalnych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 14,9%).BPH Żywnosci i Surowców (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,5%).Allianz Surowców i Energii (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 0,9%).

Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 14,90%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.BPH Globalny Żywności i Surowców

Fundusz ten lokuje minimum 50% aktywów w akcje spółek związane z sektorem żywności i surowców, oraz instrumenty (w tym fundusze oraz pochodne) związane z cenami surowców. Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne i waluty. Inwestuje na rynkach krajów OECD. Udział akcji spółek związanych z rynkiem surowców oraz instrumentów bezpośrednio związanych z cenami surowców nie został określony.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 3,75%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 5,50%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Allianz Surowców i Energii

Polityka inwestycyjna funduszu jest następująca.Od 60% do 100% aktywów lokowane jest w jednostki i tytuły  uczestnictwa funduszy, które inwestują w papiery wartościowe spółek  prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobywania,  przetwarzania lub pozyskiwania surowców (w tym: ropy naftowej, gazu i  szeroko rozumianej energii) lub naśladują indeksy oparte o akcje takich  spółek. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w  udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 200 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 0,9%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajFundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (maj)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszemaj

fot.pixabay.com

Wakacje za pasem wszystkim udziela się letnia sielanka i spokój to samo można powiedzieć o wynikach funduszy pieniężnych i dłużnych w maju.Wszystkie zachowały swoje miejsca z miesiąca poprzedniego oraz zanotowały mniejsze bądz większe wzrosty.Jest to bardzo dobra wiadomość zwarzywszy na obecną sytuację na światowych rynkach czyli bardzo dobrą kondycję gospodarek światowych jeśli chodzi o fundamenty.Widać to dobitnie po spadkach cen złota i ropy w ostatnim czasie.

Przejdzmy zatem do konkretów.Na miejscu pierwszym wśród funduszy pieniężnych UniAktywny Pieniężny (stopa zwrotu w skali roku 4%).Miejsce drugie również bez zmian dla UniKorony Pieniężnego (stopa zwrotu w skali roku 3,4%).Na pozycji trzeciej ulokował się fundusz KBC Pieniężny (stopa zwrotu w skali roku 3%).Fundusze dłużne również bez zmian.Pierwsza lokata dla Allianz Obligacji Globalnych (stopa zwrotu w skali roku 5,3%).Na kolejnych pozycjach Skarbiec Lokacyjny (stopa zwrotu w skali roku 5,3%) oraz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych (stopa zwrotu w skali roku 4,2%).Oby kolejne miesiące były równie owocne dla inwestorów lokujących swoje pieniądze w ten typ instrumentów finansowych.

Fundusze pieniężne

 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 4%.
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,4%.
 • KBC Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3%.Fundusze dłużne

 • Alianz Obligacji Globalnych obecna stopa zwrotu na poziomie 5,3%.
 • Skarbiec Lokacyjny obecna stopa zwrotu na poziomie 5,3%.
 • Aviva Investors Dł Papierów Korporacyjnych obecna stopa zwrotu na poziomie 4,2%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 wynosi 4%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 wynosi 3,4%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.KBC Portfel Pieniężny

Subfundusz koncentruje się głównie na inwestycjach w instrumenty finansowe polskich emitentów. Od 80% do 100% jego aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Dodatkowo, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat funduszu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100000 zł kolejna wpłata 5000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 wynosi 3%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Allianz Obligacji Globalnych

Od 60% do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne dłużnych funduszy zagranicznych. Do 40% może być inwestowane bezpośrednio w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 wynosi 5,3%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

2.Skarbiec Lokacyjny

Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 wynosi 5,3%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj


3.Aviva Investors Dł Papierów Korporacyjnych

Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w nieskarbowe  dłużne papiery wartościowe oraz nieskarbowe instrumenty rynku  pieniężnego. Przez nieskarbowe papiery wartościowe rozumie się  instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego  odpowiedniki w innych państwach należących do OECD). Min. 66% aktywów  stanowią lokaty emitentów polskich.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 wynosi 4,2%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (maj)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniemaj

fot.pixabay.com

Tym razem analizie poddamy grupę funduszy zrównoważonych.W miesiącu maju nie dochodziło do spektakularnych roszad w zestawieniu.Zarówno Investor Zrównoważony (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 22,84%) jak i Novo Zrównoważonego Wzrostu (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 22,90%) zanotowały zbliżone wyniki przy czym ten drugi poprawił swoją efektywność względem kwietnia a pierwszy nieznacznie pogorszył.Na miejscu trzecim mamy status quo.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050E (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 18,80%) również zanotował niewielki spadek jednak porównując obecne wyniki funduszu z grupy PKO z wynikami osiąganymi w poprzednich latach możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 22,84%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


2.Novo Zrównoważonego Wzrostu

Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 2%
Opłata za zarządzanie 4%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 22,90%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 1,40%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 18,80%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutajFundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (maj)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniamaj

fot.pixabay.com

Kolejny miesiąc przed nami i zgodnie z naszymi regułami zestawienia zaczynamy od funduszy akcyjnych.W miesiącu maju obyło się bez większych niespodzianek.Doszło do niewielkich przetasowań na pozycjach 1 oraz 2.Z miejscem trzecim pożegnał się fundusz Investor Nowych Technologii i oddał je funduszowi Skarbiec Małych i Średnich Spółek (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 34,13%).

Miejsce pierwsze dla Caspar Akcji Europejskich który poprawił swoje wyniki względem kwietnia (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 42%).Zajął on miejsce poprzedniego lidera czyli funduszu Metlife Akcji Średnich i Małych Spółek (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 38,78%).Obserwując dokonania funduszy akcyjnych wniosek może być tylko jeden dobre nastroje na giełdzie nie pozostają bez wpływu na znakomite wyniki funduszy akcyjnych.

Według wielu analityków obecny trend może potrwać nawet do końca 2018 roku jednak warto zachować pewien dystans do tego typu prognoz gdyż na rynku kapitałowym bardzo często jedna decyzja miedzynarodowych oficjeli może wpłynąć w znaczący sposób na zmianę nastrojów na rynku kapitałowym.Dlatego zalecamy czujność i uwagę w przypadku dokonywania lokat w tą grupę funduszy.

Dla uzupełnienia podaje comiesięczne graficzne zestawienie wyników osiąganych przez fundusze w ostatnich 3 miesiącach.1.Caspar Akcji Europejskich

Fundusz inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, Turcji, Szwajcarii i Państwach Członkowskich oraz w papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez skarby państwa wymienionych krajów. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią instrumenty akcyjne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3,5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 36,77%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj


2.Metlife Akcji Średnich Spółek

Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 38,78%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj


3.Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Polityka inwestycyjna tego funduszu jest następująca. 66% aktywów funduszu jest lokowane w akcje małych i średnich spółek na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (min. 50% aktywów jest lokowane w Polsce). Pozostała część aktywów jest inwestowana w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery dłużne, instrumenty pochodne i depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 34,13%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

PPE czyli Pracownicze Programy Emerytalne i zmiany jakie czekają nas od 2018 roku.

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: PPEEmeryturaPracodawcy

fot.pixabay.com

Od roku 2018 czekają nas duże zmiany w kwestii naszych przyszłych emerytur.Każdy pracodawca zatrudniający powyżej 19 pracowników będzie zobowiązany do stworzenia pracowniczego programu emerytalnego który ma być ratunkiem dla przyszłych portfeli polaków wobec niskiego przyrostu naturalnego i wzrastającej liczby osób przechodzących na emeryturę.Jest to decyzja ze wszech miar słuszna.Czym zatem są PPE i jak się je nalicza.

Otóż PPE to według ministerstwa finansów Pracownicze Programy Emerytalne ich celem jest dodatkowe zabezpieczenie obywateli którym poza standardowym odciąganiem pieniędzy na drugi filar z dużym trudem przychodzi odkładanie pieniędzy na przyszłą emeryturę.

Jak zatem wygląda cała procedura.Zarówno Pracownik jak i pracodawca a także państwo będą wpłacać określonę części kwot na nowe indywidualne konta obywateli.Z pensji zostanie odciągnięte 2% naszych zarobków.Pracodawca będzie musiał dołożyć 1,5% a państwo 0,5%.Każdy obywatel będzie mógł zwiększyć składkę o dodatkowe 2 punkty procentowe natomiast pracodawca o dodatkowy 1 punkt procentowy.Dzięki takiemu zabiegowi pracodawca będzie mógł odliczyć sobie te wpłaty od podatku i składek na ZUS.

Ministerstwu finansów zależy na zachęceniu obywateli do dodatkowego oszczędzania. Zapis do programu będzie obowiązkowy ale rząd daje obywatelom furtkę w postaci możliwości rezygnacji z programu w ciągu 3 miesięcy.

Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego