04/2017 - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (marzec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecmarzec

fot.pixabay.com

Kończymy miesiąc podsumowując dokonania funduszy alternatywnych których polityka inwestycyjna skupia się na lokowaniu kapitału w przemysł surowcowy i spółki związane z branżą wydobywczą.Wyniki ocenianej grupy nie pozostawiają złudzeń.Widać wyrażny zwrot w kierunku innych inwestycji i odpływ kapitału z tej grupy.Już od trzech miesięcy mamy trend spadkowy na funduszach surowcowych.Na taki stan rzeczy moze mieć wpływ trend boczny w notowaniach złota i ropy widoczny dość wyrażnie w ostatnim okresie.Budzi to niechęć i niepokój wśród inwestorów a to skutkuje spadkami.

Ale przejdzmy do analizy.Miejsca pierwsze i drugie pozostają bez zmian.PKO Surowców Globalny zanotował znaczny spadek (stopa zwrotu w skali roku 36,3%).Podobnie sprawy się mają z drugim funduszem z grupy PKO.PKO Akcji Rynku Złota również dołował w zeszłym miesiącu (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 16,35%).Miejsce trzecie dla debiutanta BPH Globalny Żywności i Surowców (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 13,03%).

Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 36,30%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 16,35%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

3.BPH Globalny Żywności i Surowców

Min. 50% aktywów inwestuje w akcje spółek związane z sektorem żywności i surowców, oraz instrumenty (w tym fundusze oraz pochodne) związane z cenami surowców. Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne i waluty. Inwestuje na rynkach krajów OECD. Udział akcji spółek związanych z rynkiem surowców oraz instrumentów bezpośrednio związanych z cenami surowców nie został określony.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 200 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 3,75%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 13,03%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajFundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (marzec)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszemarzec

fot.pixabay.com

Pora na sprawdzenie skuteczności funduszy pieniężnych i dłużnych za okres marcowy.Podobnie jak to miało miejsce w przypadku grupy instrumentów zrównoważonych i akcyjnych mamy tutaj do czynienia z przestojem i niewielkimi spadkami.W ocenianej grupie doszło do pewnych przetasowań, jednak jak pokazuje historia w wielu przypadkach mieliśmy już do czynienia z funduszami, które pojawiały się w jednym miesiącu by lśnić pełnym blaskiem, aby po tym okresie niknąć w zestawieniach wśród innych średnich funduszy.Przejdzmy jednak do zestawień.Zarówno wśród funduszy pieniężnych jak i dłużnych mamy zmianę lidera.

Na czoło tej pierwszej grupy wspiął się KBC Portfel Pieniężny któremu nie wróżmy sukcesów gdyż grupa KBC niezwykle rzadko pojawia się w naszych notowaniach a fundusze cechują się brakiem regularności stąd jestem niemal pewny że w przyszłym miesiącu to miejsce będzie okupowane przez inny fundusz.Wspomnę tylko KBC zanotował wynik 3,48%.Miejsce drugie dla funduszu UniAktywny Pieniężny (stopa zwrotu w skali roku 3,33%).Na miejscu trzecim bez zmian UniKorona Pieniężny który pogorszył swoje wyniki względem lutego (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 2,91%).

Przejdzmy teraz do funduszy dłużnych.Tutaj również nie obyło się bez przewietrzenia szeregów czołówki.Mamy nowego starego lidera czyli PKO Papierów Dłużnych USD którego wyniki względem zeszłorocznych są lekko mówiąc niezadowalające.Przypomnę ze PKO mógł pochwalić się stopą zwrotu oscylującą w okolicach 10%.Obecnie lider marca wśród funduszy dłużnych oferuje swoim klientom stopę zwrotu w wysokości 6,58%.Miejsce drugie dla Allianz Obligacji Globalnych który utrzymał swoją pozycję jednak znacznie obniżył loty jeśli chodzi o wyniki spadek z 7,84 na 5,82% nie pozostawia złudzeń.Na miejsce trzecie spada Skarbiec Lokacyjny który zanotował jeszcze większą stratę niż poprzednik.Stopa zwrotu na poziomie 5,53% wobec 8,58% w lutym rozczarowuje.

Fundusze pieniężne

 • KBC Portfel Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,48%.
 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,33%.
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 2,91%.Fundusze dłużne

 • PKO Papierów Dłużnych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 6,58%.
 • Alianz Obligacji Globalnych obecna stopa zwrotu na poziomie 5,82%.
 • Skarbiec Lokacyjny obecna stopa zwrotu na poziomie 5,63%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.KBC Portfel Pieniężny

Subfundusz koncentruje się głównie na inwestycjach w instrumenty finansowe polskich emitentów. Od 80% do 100% jego aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Dodatkowo, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat funduszu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100000 zł kolejna wpłata 5000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 wynosi 3,48%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

2.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 wynosi 3,33%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

3.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 wynosi 2,91%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,8%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 wynosi 6,58%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.Allianz Obligacji Globalnych

Od 60% do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne dłużnych funduszy zagranicznych. Do 40% może być inwestowane bezpośrednio w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 wynosi 8,82%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

3.Skarbiec Lokacyjny

Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 wynosi 5,63%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj
Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (marzec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniemarzec

fot.pixabay.com

Pora na kolejne zestawienia.Tym razem pod lupę weżmiemy fundusze zrównoważone.Pierwsze spostrzeżenia pod dokonaniu wstępnego przeglądu grupy mówią jedno zadyszka.Wszystkie fundusze które poddaliśmy analizie poniosły straty.Najmniejszą zanotował lider czyli Investor Zrównoważony (stopa zwrotu w skali roku 23,18%).Przypomnę że w lutym fundusz ten mógł pochwalić się stopą zwrotu na poziomie 25,34% ,więc chwilowy spadek nie musi oznaczać wielkich przetasowań i zwiastunów pogorszenia zyskowności, gdyż w styczniu stopa zwrotu była jeszcze niżej.

Drugie miejsce pozostaje bez zmian.PZU Zrównoważony zanotował spore tąpnięcie, względem lutego. Spadek z 24,21% do 17,04%.Z podium pożegnał się PKO Zabezpieczenia Emerytalnego ustępując miejsca debiutantowi funduszowi Caspar Globalny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 15,21%).Grupa CasparTFI została założona przez byłych członków TFI WBK oraz wykwalifikowanych specjalistów nagradzanych wielokrotnie przez prasę branżową nagrodą Złotych Portfeli.

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 23,18%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


2.PZU Zrównoważony

Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dłużne  papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość  inwestycji w akcje spółek waha się w zakresie od 30% do 70% aktywów.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 17,04%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


3.Caspar Globalny

Fundusz lokuje co najmniej 50% aktywów w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3,5%
 • Opłata za zarządzanie 1,95%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 15,31%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajFundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (marzec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniamarzec

fot.pixabay.com

Pora na zestawienia funduszy akcyjnych za miesiąc marzec.Wyniki nie zachwycały, co mogło być spowodowane korektą na GPW.Patrząc na wyniki omawianej grupy, widać mniejsze zainteresowanie inwestorów tym typem lokaty kapitału.Zresztą w miesiącu marcu na rachunki funduszy akcyjnych wpłynęło znacznie mniej pieniędzy, niż na konta funduszy pieniężnych i dłużnych.

Z czego wynika nikłe zainteresowanie inwestorów.Czynników jest wiele.Wielu niechętnie inwestuje w fundusze akcyjne, z powodu obaw o sytuacje na świecie (Polityka Trumpa,Wojna w Syrii).Drugim czynnikiem moze być brak chęci podejmowania ryzyka.A trzecią nieświadomość ekonomiczna obywateli gdyż GPW nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa pomimo marcowej korekty a kolejne wzrosty wciąż przed nami.

Wrócmy jednak do naszych notowań.Tym razem nie obyło się bez niespodzianek.Z pierwszej trójki wypadł fundusz Investor Rosja, co może być związane z zadyszką gospodarczą na tamtejszym rynku.W jego miejsce mamy debiutanta fundusz Investor Nowych Technologii który w zestawieniu zajmuje obecnie miejsce trzecie (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 36,02%).

Nowym liderem zostaje Metlife Akcji Średnich Spółek który pogorszył swoje wyniki względem lutego (stopa zwrotu w skali roku 41,09%).Na miejscu drugim podobniej jak to miało miejsce w poprzednim miesiącu PZU Akcji Spółek Dywidendowych który także ma gorszy wyniki miesiąc do miesiąca (stopa zwrotu w skali roku 37,02%).

Dla uzupełnienia podaje comiesięczne graficzne zobrazowanie wyników osiąganych przez fundusze w ostatnich 3 miesiącach.1.Metlife Akcji Średnich Spółek

Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 41,09%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz ten inwestuje głównie w akcje spółek wypłacających dywidendy z siedzibą w jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim w Polsce), a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek. Budowa portfela inwestycyjnego funduszu opiera się na udziałowych papierach wartościowych które mogą stanowić od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 37,02%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Nowych Technologii

Fundusz lokuje od 70 do 100% aktywów w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 36,02%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Tematyka finansowa we wspólczesnej kinematografii.Nowy Cykl.

Opublikowany przez w ekonomia na co dzień ·
Tags: FilmRecenzjaCykl

fot.pixabay.com

Przed nami kolejna propozycja filmowa ukazująca tajniki i schemat świata wielkich finansów i ludzkich dramatów.Mowa o filmie Zakładnik z Wall Street.Film ten pozwala nam spojrzeć na temat giełdy i inwestycji z innej perspektywy.Ofiary i oprawcy.W tytułową rolę wcielił się George Clooney który jako prowadzący magazyn giełdowy pełni funkcję finansowego guru polecającego widzom świetnie rokujące spółki.Problem w tym że jego prognozy okazują się wróżeniem z fusów gdy do studia telewizyjnego w trakcie trwania audycji wkracza ofiara jego błędnych analiz.

Kyle Budwell bo o nim mowa jest początkującym inwestorem który ślepo wierzy specjalistom z telewizji (skąd my to znamy?) i traci cały dobytek swojego życia.Bohater jest dobrym przykładem wielu polskich inwestorów którzy w ciemno wchodzą na rynek kapitałowy a zarazem przestrogą przed pochopnym lokowaniem kapitału w nieznane nam instrumenty finansowe.W akcie desperacji Kyle bierze prowadzącego za zakładnika by ten stał się świadkiem jego dramatu i nie tylko.

Zaczyna się gra na czas w trakcie której na jaw wychodzą szokujące fakty niedostępne dla szarego człowieka.Krok po kroku odkrywamy zawiłości obrotu informacjami i faktami.Które pod okiem prezesa firmy zostają wdrożone w życie.Film napewno jest godny obejrzenia nie tylko dla wielbicieli kina związanego z tematyką kapitałową ale również dla fanów George Clooneya i Julii Roberts która świetnie odgrywa rolę mediatora pracując w reżyserce.Nie można również nie wspomnieć o Jacku O'Connellu którego mogliśmy już ujrzeć w tak znakomitej projekcji jaką jest niewątpliwie film Niezłomny.W Zakładniku wciela się znakomity sposób w rolę człowieka przegranego którego nic już nie obchodzi poza uzyskaniem odpowiedzi na pytanie co albo raczej kto stoi za jego stratami na giełdzie.Polecam:)Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego