Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (sierpień) - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (sierpień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: funduszeemeryturasierpień

fot.freepik.com

Podobnie jak w poprzednich miesiącach tak również w tym będziemy poddawać analizie  fundusze pienięzne i dłużne, które w obecnym czasie mogą pochwalić się najlepszą stopą zwrotu, w grudniu dokonamy podsumowania, i wybierzemy najlepszy naszym zdaniem fundusz zarówno pieniężny jak i dłużny, który na przestrzeni czasu naszej analizy, wykazał się największą skutecznością lokacyjną.Warto przypomnieć że w poprzednim zestawieniu wśród funduszy pienieżnych najlepszy był Copernicus Płynnościowy Plus mogący się pochwalić oprocentowaniem 4,27% a wśród dłużnych PKO Papierów Dłużnych USD PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO, który oferował oprocentowanie 16,85.Jak bedzie tym razem zobaczymy.Nasza analiza będzie od tego miesiąca wzbogacona o wskażnik liczbowy określający ryzyko inwestycyjne.Cyfra 1 to niskie ryzyko a 7 duże ryzyko inwestycyjne.

FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy

Według statutu, do 100% aktywów subfunduszu mogą stanowić lokaty w państwach należących do OECD, jednak decyzją Towarzystwa inwestycje skoncentrowane będą na rynku polskim. Min. 70% aktywów Subfunduszu będzie inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz wierzytelności wobec osób fizycznych. Pozostałe środki mogą być inwestowane w waluty, instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa funduszy i depozyty.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 3,17%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

2.Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Eques Pieniężny

Co najmniej 50% wartości aktywów funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku. Resztę lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe. Fundusz jest funduszem rynku krajowego - min. 66% aktywów stanowią papiery polskich emitentów.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,9%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 2,94%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy subfundusz Pieniężny

Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest głównie w instrumenty dłużne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana w okresach krótszych niż jeden rok, oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy pieniężnych i gotówkowych. Pozostałą część lokat funduszu stanowią depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,7%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 2,90%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Światowy Fundusz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Papierów Dłużnych USD

Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, denominowane w USD, dopuszczone (lub niedopuszczone) do publicznego obrotu w Polsce lub w innych państwach Unii Europejskiej, a także w Stanach Zjednoczonych, np. na giełdach Nowego Jorku i Chicago. Subfundusz zakłada inwestycje w dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty posiadające rating na poziomie co najmniej BB lub równoważnym, wydany przez uznaną agencję ratingową.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,8%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 13,47%
 • ryzyko inwestycyjne (5)
 • można nabyć tutaj

2.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych

Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 6,45%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych

Od 70 do 100% aktywów subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, przy czym główną kategorią lokat będą instrumenty finansowe o terminie zapadalności powyżej jednego roku.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,4%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 3,55%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

No i mamy niespodziankę wśród funduszy pieniężnych, fundusz copernicus wypadł poza podium.Wśród funduszy dłużnych bez zmian zdecydowanie lideruje pko papierów dłużnych usd.Spośród wszystkich funduszy spełniajacych nasze kryteria najczęściej w czołowej trójce były obecne:

F PIENIEŻNE
 • superfund pienieżny  3x
 • superfund płynnościowy 3x
 • copernicus płynnościowy plus 3x

F DŁUŻNE
 • kbc papierów dłużnych 4x !!!
 • metlife obligacji światowych 4x !!!
 • pko papierów dłużnych usd 3x


Brak komentarzy

Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego