Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (kwiecień) - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: funduszerankingkwiecień

fot.pixabay.com

Począwszy od tego miesiąca będę publikować ofertę godnych polecenia funduszy oferujących bezpieczny wzrost kapitału przy lepszym od lokaty oprocentowaniu.W niniejszym zestawieniu będę prezentować po trzy najlepsze fundusze dłużne oraz pieniężne gdyż ich skuteczność jest wysoka a stopa zwrotu bywa niekiedy wyższa aniżeli w przypadku funduszy akcyjnych będą to fundusze których próg wejścia jest stosunkowo niski by każdy mógł ulokowac nawet niewielką ilośc kapitału.Zestawienie i ranking funduszy będzie opierał się o stopę zwrotu na poziomie rocznym.A więc do dzieła

FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny

Jest to fundusz który swój potencjał opiera na inwestycjach w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów.

Ważne informacje


2.KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny

Fundusz inwestuje aktywa głównie w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane lub w pełni gwarantowane przez Skarb Państwa (bony i obligacje skarbowe), jak również w dłużne papiery wartościowe, których emitentem są inne podmioty. Jego celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów osiągany poprzez tego typu lokaty w krótkim terminie.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł 
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5 %
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 3,97%
 • można nabyć na www.kbctfi.pl

3.BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny

Fundusz inwestuje w krótkoterminowe instrumenty dłużne głównie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Papiery dłużne stanowią co najmniej 70% lokat. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe oraz jednostki funduszy dłużnych i gotówkowych. Co najmniej 50% aktywów funduszu inwestowane jest w papiery dłużne, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 3,26%
 • można nabyć na www.bpstfi.pl

FUNDUSZE DŁUŻNE

1.KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych

Od 70 do 100% aktywów subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, przy czym główną kategorią lokat będą instrumenty finansowe o terminie zapadalności powyżej jednego roku.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,8%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 9,77%
 • można nabyć na www.kbctfi.pl 

2.UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa

Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej oraz w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Ważne informacje


3.PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • opłata za nabycie wynosi 0,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 7,43%
 • można nabyć na  www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu
Brak komentarzy

Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego