Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (pażdziernik) - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (pażdziernik)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: funduszeemeryturaranking

fot.pixabay.com

Blisko coraz bliżej do wskazania zwycięzcy naszego rankingu najlepszych funduszy pieniężnych i dłużnych które dawały przyszłym emerytom największe zyski.Tymczasem pora przedstawić zwyciężców tego miesiąca..Zasady oceny pozostają takie same jak w poprzednich miesiącach.Do dzieła


FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy

Według statutu, do 100% aktywów subfunduszu mogą stanowić lokaty w państwach należących do OECD, jednak decyzją Towarzystwa inwestycje skoncentrowane będą na rynku polskim. Min. 70% aktywów Subfunduszu będzie inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz wierzytelności wobec osób fizycznych. Pozostałe środki mogą być inwestowane w waluty, instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa funduszy i depozyty.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 3,19%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

2.Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Eques Pieniężny

Co najmniej 50% wartości aktywów funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku. Resztę lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe. Fundusz jest funduszem rynku krajowego - min. 66% aktywów stanowią papiery polskich emitentów.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,9%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 3,02%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy subfundusz Pieniężny

Polityka lokacyjna funduszu opiera się o inwestycje w nastepujące walory.Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest głównie w instrumenty dłużne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana w okresach krótszych niż jeden rok, oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy pieniężnych i gotówkowych. Pozostałą część lokat funduszu stanowią depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,70%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 2,92%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus

Co najmniej 70% aktywów fundusz lokuje w tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w dłużne papiery wartościowe rynków Ameryki Północnej oraz w tytuły innych funduszy dłużnych denominowane w USD. Do 30% środków może być lokowane w inne instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Fundusz nie inwestuje w udziałowe papiery wartosciowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 14,69%
 • ryzyko inwestycyjne (5)
 • można nabyć tutaj

2.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych

Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 11,57%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

Aktywa subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe (od 50% do 100%), oraz w instrumenty rynku pieniężnego (do 50%). Proporcje między wymienionymi kategoriami lokat uzależnione są od decyzji podejmowanych przez subfundusz na podstawie możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych oraz oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku instrumentów dłużnych. Min. 66% aktywów stanowią lokaty emitentów polskich.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 2,95%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

Można powiedzieć, iż mamy prawie lustrzane odbicie wyników z poprzedniego miesiąca .Fundusze okupujące podium zarówno wśród funduszy pieniężnych, jak również obligacyjnych trzymają się mocno.Wśród funduszy pieniężnych na podium powrócił Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy subfundusz Pieniężny.Warto zauważyć wzrost wartości funduszy obligacyjnych.Fundusze Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus oraz MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych zanotowały znaczny skok opłacalności, w stosunku do miesiąca poprzedniego.Dla przypomnienia dodam, iż ten pierwszy oferował stopę zwrotu na poziomie 9,05, a drugi 6,45.Metlife obligacji światowych zadziwia to już 6 miesiąc gdy ten fundusz okupuje podium !!!. 
Brak komentarzy

Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego