Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (maj) - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (maj)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: funduszeemeryturaranking

fot.pixabay.com

Kolejny miesiąc i kolejne ciekawe przetasowania w rankingu funduszy zarówno pieniężnych jak i papierów dłużnych.To kolejny przykład iż rynek finansowy nie znosi próżni.Analizy dokonałem na takich samych zasadach jak w poprzednim miesiącu.Podstawowe kryteria to roczna stopa zwrotu z inwestycji oraz niski próg wejścia by inwestycja była dla każdego.Po trzy najlepsze fundusze pieniężne i dłużne.Zaczynamy

FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus

Polityka inwestycyjna funduszu opiera się lokowaniu  od 70% do 100% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego oraz w dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu lub okres odsetkowy nie przekraczają 397 dni. Środki są lokowane zarówno w dług skarbowy, jak i korporacyjny, ale tylko spółek o wysokiej wiarygodności potwierdzonej przez agencje ratingowe. Pozostałą część aktywów stanowią inne niż ww. papiery dłużne oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1 %
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 5,09%
 • można nabyć na http://www.copernicus.pl/

2.Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Pieniężny

Fundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w instrumenty dłużne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana w okresach krótszych niż jeden rok, oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy pieniężnych i gotówkowych. Pozostałą część lokat funduszu stanowią depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,7 %
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 3,57%
 • można nabyć na www.superfund.pl

3.KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny

Polityka inwestycyjna tego funduszu to lokacja kapitału w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane lub w pełni gwarantowane przez Skarb Państwa (bony i obligacje skarbowe), jak również w dłużne papiery wartościowe, których emitentem są inne podmioty. Jego celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów osiągany poprzez tego typu lokaty w krótkim terminie

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,9%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 3,31%
 • można nabyć na www.kbctfi.pl

FUNDUSZE DŁUŻNE

1.MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych

Strategia inwestycyjna funduszu opiera się na nabywaniu tytułów uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 15,09%
 • można nabyć na  www.metlife.pl

2.Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

Aktywa subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe (od 50% do 100%), oraz w instrumenty rynku pieniężnego (do 50%). Proporcje między wymienionymi kategoriami lokat uzależnione są od decyzji podejmowanych przez subfundusz na podstawie możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych oraz oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku instrumentów dłużnych. Min. 66% aktywów stanowią lokaty emitentów polskich.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 7,46%
 • można nabyć na www.aviva.pl

3.KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych

Budowa portfela opiera się na lokowaniu od 70 do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, przy czym główną kategorią lokat są instrumenty finansowe o terminie zapadalności powyżej jednego roku.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,35%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 6,26%
 • można nabyć na www.kbctfi.pl
.Brak komentarzy

Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego